Opgaaf Uitbetaling Bedragen aan Derden (opgaaf UBD).

woensdag 28 februari 2024

Opgaaf Uitbetaling Bedragen aan Derden (opgaaf UBD).

Als u inhoudingsplichtige bent voor de loonheffing en bedragen heeft uitbetaald aan ‘derden’ dan bent u verplicht om gegevens over die bedragen aan de belastingdienst door te geven. Een ‘derde’ is iemand die niet bij u in dienstbetrekking is. Verder geldt de opgaveverplichting alleen als u van de derde geen factuur met btw heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat sprake is van vrijgestelde prestaties of toepassing van de kleineondernemersregeling.

Uit de nieuwsbrief loonheffingen 2024 is bekend geworden dat de Belastingdienst van mening is dat de UBD-verplichting ook geldt in situaties waarin een natuurlijk persoon werkzaamheden heeft verricht waarvoor een factuur is uitgereikt met ‘btw verlegd’. In dit kader kan bijvoorbeeld gedacht worden aan bouwbedrijven die zzp-ers inhuren.

Indien niet of niet tijdig geen opgaaf UBD wordt ingediend, kan door de Belastingdienst een boete worden opgelegd van € 9.000.

Omdat niet voor iedereen op tijd duidelijk was dat de opgaaf UBD ook voor btw-verlegd situaties moest worden gedaan, zijn door de koepelorganisaties vragen gesteld aan de belastingdienst en verzocht om soepel om te gaan met een verzoek om uitstel voor deze opgaaf.

Op 27 februari 2024 is bekend geworden dat de Belastingdienst geen massaal uitstel zal verlenen voor de opgaaf UBD 2023 en dat per belastingplichtige separaat uitstel aangevraagd moet worden. Het uitstel dient schriftelijk te worden aangevraagd bij de inspecteur van het belastingkantoor waar u onder valt.

Opgaaf UBD 2023
De opgaaf UBD 2023 had uiterlijk 31 januari 2024 gedaan moeten zijn. Indien u nog geen opgaaf UBD heeft gedaan, adviseren we u om zo spoedig mogelijk uitstel aan te vragen voor het indienen van de opgaaf UBD.

Opgaaf UBD 2022
De opgaaf UBD 2022 had uiterlijk 31 januari 2023 (en bij uitstel uiterlijk begin april 2023) ingediend moeten zijn. De koepelorganisaties hebben op dit moment nog geen reactie ontvangen van de belastingdienst hoe wordt omgegaan met situaties waarin geen opgaaf UBD is gedaan bij btw-verlegd situaties.

Acties
De SRA hoopt op een soepele houding van de Belastingdienst bij verzoeken om uitstel voor de opgaaf UBD 2023 in btw-verlegd situaties en op een positieve omgang van de Belastingdienst voor situaties waarin in 2023 geen opgaaf UBD 2022 voor btw-verlegd situaties is gedaan.

In afwachting van de reactie van de Belastingdienst op de aanvullende vragen van de brancheorganisaties, adviseren wij u, indien de opgaveverplichting voor u geldt en nog niet is gedaan, zo snel mogelijk schriftelijk uitstel aan te vragen ter voorkoming van mogelijke boetes.

Uiteraard kunnen wij u helpen bij het aanvragen van uitstel en het indienen van de opgaaf UBD.

U kunt contact opnemen met Franka Pijpers-van Lieshout, email franka.vanlieshout@wesselman-info.nl, telefoon 0492-548555.

Gerelateerde artikelen

11 februari 2022
27 januari 2022
7 december 2021
7 december 2021