Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen; plicht overleggen consumentendossier gaat later in.

dinsdag 7 december 2021

Onderdeel van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) die per 1 juli 2022 in werking treedt, is de verplichting voor de aannemer om bij oplevering van het werk aan een particuliere opdrachtgever een opleverdossier te verstrekken. Het zogeheten consumentendossier. Minister Ollongren heeft bekend gemaakt dat het consumentendossier niet hoeft te worden overgelegd als de aannemingsovereenkomst tot stand is gekomen voor inwerkingtreding van de WKB.

Deze aanpassing van de WKB is goed nieuws voor aannemers. Zonder deze aanpassing zou het namelijk zo zijn dat het opleverdossier zou moeten worden overgelegd voor werken waarvoor een overeenkomst is gesloten voor inwerkingtreding van de WKB, op een moment dat de invoering van de WKB mogelijk nog onzeker en ver weg was. Voor die werken zal in veel gevallen niet de informatie zijn bijgehouden en verzameld die in het consumentendossier moet worden opgenomen.

Volgens de wettekst van artikel 7:757a BW bevat het consumentendossier: “gegevens en bescheiden die volledig inzicht geven in de nakoming van de overeenkomst door de aannemer en de te dien aanzien uitgevoerde werkzaamheden en bevat in ieder geval:
a. tekeningen en berekeningen betreffende het tot stand gebrachte bouwwerk en de bijbehorende installaties, en een beschrijving van de toegepaste materialen installaties, alsmede de gebruiksfuncties van het gebouw;
b. gegevens en bescheiden die nodig zijn voor het gebruik en onderhoud van het bouwwerk.”
Er is niet geregeld welke documenten daarmee precies worden bedoeld. De inhoud van het consumentendossier ligt dus niet vast en kan variëren. Omdat het artikel van regelend recht is heeft u de vrijheid om zelf de inhoud van het consumentendossier te bepalen.

Het is aan te bevelen om in de aannemingsovereenkomst op te nemen welke documenten er in het consumentendossier zullen zitten, bijvoorbeeld door een lijst met over te leggen documenten als bijlage aan de overeenkomst toe te voegen. Dat heeft als voordeel dat de aannemer weet wat er van hem verwacht wordt en dat de opdrachtgever wat hij mag verwachten. Door dit vooraf vast te leggen stelt de aannemer zijn eigen organisatie in staat om tijdig de juiste documenten en informatie te verzamelen. Bij oplevering hoeft alleen te worden nagegaan of de afgesproken documenten inderdaad beschikbaar zijn en ontstaat daarover geen discussie.

Omdat het gaat om regelend recht is het zelfs mogelijk om het verstrekken van een consumentendossier helemaal uit te sluiten door artikel 7:757a BW buiten toepassing te verklaren. Het is te verwachten dat het consumentendossier na verloop van tijd zich zal ontwikkelen tot een soort kwaliteitskeurmerk, vergelijkbaar met het energielabel. De meeste opdrachtgevers zullen er dus belang aan hechten dat er wel een consumentendossier wordt verstrekt.

Dat het consumentendossier er komt is op zich een goede zaak mits de inhoud beperkt blijft tot zaken die werkelijk relevant zijn voor de opdrachtgever zodat de administratieve last voor de aannemer beperkt blijft. Dat aannemers wat langer de tijd krijgen om zich daarop voor te bereiden en dat duidelijk is vanaf wanneer de verplichting ingaat is eveneens positief.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderwerp dan ben ik daar benieuwd naar. Belt of mailt u mij daar dan over?
Peter Verstegen, Heijltjes Advocaten. Telefoon 024-3222255, email verstegen@heijltjes.nl

Gerelateerde artikelen

11 februari 2022
27 januari 2022
7 december 2021
7 december 2021